EMAG

Portal Zamówień Publicznych

Postępowanie numer 1/10/2021/S

26.10.2021r. 16:18, Izabela Kańkowska

Przedmiotem przetargu jest zbycie/cesja wierzytelności przysługujących Sieć Badawcza Łukasiewicz ? Instytutowi Technik Innowacyjnych EMAG (dalej Zbywającemu) z tytułu należności w łącznej kwocie: należność główna o wartości nominalnej wynoszącej 152 521,37zł (słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia jeden złotych 37/100) wraz z należnymi Zbywającemu odsetkami przysługującymi od Dłużnika: ELEKTRON-Ex Grzech i s-ka spółka jawna

Termin składania ofert: 10.11.2021r. do godziny 10:00
Data otwarcia ofert: 10.11.2021r. o godzinie 11:30
Tryb przetargowy: Przetarg nieograniczony
Dokumenty:

REGULAMIN 2021_10_25 cesja wierzytelnosci
ZAŁ 1_Formularz ofertowy 2021_10_25
ZAŁ 2_ Oswiadczenie Oferentow 2021_10_25
ZAŁ 3_ UMOWA CESJI WIERZYTELNOS?CI 2021_10_25
ZAŁ 4 _KLAUZULA INFORMACYJNA - zakup_sprzedaz?

Historia zmian:
Data modyfikacji Osoba modyfikująca Rodzaj wprowadzonych zmian Szczegóły
2021-10-26 16:18:46 Izabela Kańkowska Wszczęcie postępowania 1/10/2021/S